Soft stylish geometric design navy gloves (SE navy geo)